top of page

Algemene Voorwaarden

versie:   januari 2018

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/sturen van het inschrijfformulier aan
Satya Vitaal.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke cursist dienst lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelname is alleen
mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met
uw huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene
Voorwaarden.
 
Artikel 2 Betaling
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen
middels overschrijving naar bankrekeningnummer NL43 RABO 0324 9863 35 ten name van
Satya Vitaal, of contant te voldoen.
2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Satya Vitaal heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te
weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Satya Vitaal heeft het recht de toegang to de lessen te weigeren, zonder opgave van
reden.
Artikel 4 Gemiste lessen
4.1) Gemiste lessen, zoals lessen die in vakanties vallen, kunnen op een ander gewenst
tijdstip (binnen twee maanden) worden ingehaald, in overleg met de docent.

4.2) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Satya Vitaal zodat een regeling
getroffen kan worden.
Artikel 5 Annulering door Satya Vitaal
5.1) Satya Vitaal heeft het recht zonder opgave van redenen lessen en/of leslocatie te
wijzigen.
5.2) Satya Vitaal heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren, dan wel te
verplaatsen naar een later tijdstip. 
Artikel 6 Wijzigingen
6.1) Satya Vitaal behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te
wijzigen.
U wordt via de website en sociale media van alle wijzingen op de hoogte gebracht.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1) Satya Vitaal verplicht zich de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen
uit te voeren.
7.2) Satya Vitaal is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
Artikel 8 Toepassing
8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Satya Vitaal
betreffende deelname aan lessen, cursussen, workshops en andere aangeboden activiteiten.
8.2) Afwijkingen van overeenkomsten zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd door
Satya Vitaal.
Artikel 9  Opzeggen
9.1) Het is op ieder moment mogelijk het abonnement op te zeggen. De opzegging gaat in
per de 1e van de eerstvolgende maand. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of
post.
9.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om gemiste lessen in te halen.

KvK 70119805  www.satyavitaal.nl

bottom of page